WEDDE - Het Openbaar Ministerie seponeert de zaken tegen vijf medewerksters van zorgboerderij Wedde. Vier anderen moeten zich bij de officier van justitie verantwoorden.

In het onderzoek Wolfsklauw naar de misstanden op de voormalige zorgboerderij in Wedde heeft het openbaar ministerie de strafzaken tegen vijf medewerksters geseponeerd. Het openbaar ministerie acht weliswaar bewezen dat vier van hen zich in meer of mindere mate schuldig hebben gemaakt aan mishandeling van één of meer bewoners van de zorgboerderij, maar acht hun aandeel in de misstanden zo klein, dat vervolging niet op zijn plaats is. De zaak tegen de vijfde medewerkster wordt geseponeerd omdat het mede dankzij haar meldingen bij Alberto Stegeman en de politie een einde kon worden gemaakt aan de misstanden. Vier andere medewerkers worden opgeroepen voor een OM hoorzitting. Hun aandeel in de gedragingen is zodanig dat hen daarvoor in de visie van het openbaar ministerie een straf moet worden opgelegd. Bij deze beslissingen heeft een rol gespeeld dat de betrokkenen allemaal handelingen hebben verricht die hen zijn aangeleerd door de hoofdverdachten. Ook is meegewogen dat de verdachten door berichtgeving op met name social media al flinke gevolgen van hun handelen hebben ervaren.

Geen vervolging vijf medewerkers

De redenen om strafzaken te seponeren is dat de betrokken medewerksters zich gedwongen voelden om bepaalde handelingen die door de hoofdverdachten werden voorgeschreven uit te voeren. Het ging om overwegend medewerksters die geen ervaring hadden in de zorg en die werden opgeleid door de hoofdverdachten. Zij hebben zich niet schuldig gemaakt aan de ernstige mishandelingen die andere verdachten volgens het openbaar ministerie wel kunnen worden verweten. Daarnaast geldt dat zij zich aan een gering aantal feiten schuldig hebben gemaakt. Verder verklaren enkelen van hen ook dat zij door zelf de handelingen uit te voeren probeerden te voorkomen dat andere medewerkers hardhandiger zouden ingrijpen. Zij tonen zich schuldbewust en zijn allen uit zichzelf vertrokken, nog voor de misstanden in de openbaarheid kwamen. Voor twee van de medewerksters geldt bovendien dat zij actief geprobeerd hebben een einde te maken aan de misstanden. Eén van hen heeft zich uiteindelijk tot Alberto Stegeman en de politie gewend. Hoewel deze verdachte zich volgens het openbaar ministerie aan meer strafbare feiten schuldig heeft gemaakt, wordt ook haar zaak geseponeerd. In haar geval omdat mede dankzij haar rol als klokkenluider de situatie op de zorgboerderij kon worden beëindigd.

OM-zitting

De vier verdachten die zich bij de officier van justitie moeten verantwoorden waren allen nog werkzaam op de zorgboerderij op het moment dat politie en openbaar ministerie op 19 december ingrepen in Wedde. Zij hebben zich in de visie van het openbaar ministerie allemaal gedurende langere tijd schuldig gemaakt aan ernstige misdragingen jegens de bewoners van de zorgboerderij. Dit levert een strafbaar feit op waarvoor het OM zelf een straf kan opleggen. Ook hen is dit handelen aangeleerd door de hoofdverdachten, maar voor deze verdachten geldt dat zij daarmee langere tijd zijn doorgegaan, op het moment van het ingrijpen nog werkzaam waren op de zorgboerderij en ook nimmer aan de bel hebben getrokken.

De hoofdverdachten

De beide hoofdverdachten in deze zaak staan op 10 en 12 juni terecht voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank Groningen. Hen wordt de mishandeling met voorbedachten rade van de tien bewoners van de zorgboerderij tenlastegelegd.