NEDERLAND - Het tekort aan politieagenten en rechercheurs blijft hoog in 2022, maar neemt de komende jaren af. Een prognose die de politie heeft verstrekt aan NOS en de regionale omroepen laat dit zien. In 2022 bedraagt het tekort nog circa veertienhonderd voltijdsbanen. Over drie jaar, in 2025, is de bezetting naar verwachting op sterkte. Liesbeth Huyzer, plaatsvervangend korpschef, plaatst een kanttekening bij die verwachting: 'We kijken niet alleen naar de bezettingscijfers, maar hebben ook oog voor de belasting van politiemensen.'


Liesbeth Huyzer: 'Het bevestigt wat collega’s elke dag ervaren, namelijk dat er te weinig collega’s zijn om het vele werk te doen. Er is in de samenleving altijd meer vraag naar politie, dan de politie qua capaciteit kan leveren. De komende jaren moeten nog scherper keuzes worden gemaakt waar de politiecapaciteit het best kan worden ingezet.'

Door het vorige en het huidige kabinet is extra geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit, voor extra agenten in de wijk en voor digitale opsporing. 'Het werven en opleiden van nieuwe collega’s kost meerdere jaren. Voorlopig hebben we daarom met krapte te maken. De komende jaren leiden we elk jaar zo’n drieduizend nieuwe politiemensen op om de pensioengolf het hoofd te bieden en tegelijk de politieorganisatie op onderdelen uit te breiden', aldus Huyzer.

Aanwezig in de wijken

De politie telt 168 teams die 24 uur per dag in heel Nederland in steden, dorpen en online aanwezig zijn. Dit gebiedsgebonden politiewerk in de basisteams is het fundament van de politie in Nederland. Huyzer: 'Juist in de basisteams is de druk door uitstroom en pensionering het grootst. We vragen ontzettend veel van onze mensen en ik heb bewondering voor hun veerkracht en toewijding. Om zoveel mogelijk aanwezig te zijn in de wijken, zijn in alle eenheden mitigerende maatregelen genomen. Deze kunnen maar beperkt verlichting brengen.'

Zo worden diensten overgenomen door collega’s van andere politieonderdelen en wordt er een beroep gedaan op politievrijwilligers en oud-collega’s. Medewerkers die dat willen, kunnen overuren laten uitbetalen, in plaats van ze op te nemen. Hiernaast worden er bestuurlijk afspraken gemaakt, om bijvoorbeeld de evenementenkalender beter af te stemmen op de beschikbare politiecapaciteit.

Niet het hele verhaal

Op verzoek van NOS en regionale omroepen gaf de politie inzicht in formatie, bezetting en inzetbaarheid op teamniveau in heel Nederland. Tussen de eenheden zijn er verschillen qua bezetting, maar de cijfers vertellen volgens Huyzer niet het hele verhaal: 'De politie-inzet vanwege maatschappelijke onrust, het begeleiden van demonstraties en het bewaken en beveiligen van strafprocessen en bedreigde personen gaat ten koste van andere politietaken. Dit heeft direct invloed op het aantal agenten dat voor het werk in de wijken beschikbaar is. Ook met op papier voldoende politiemensen, blijven in de toekomst lastige keuzes nodig.'

Perspectief

Hoewel er volgens de prognose over enkele jaren geen sprake meer is van een tekort, verwacht de politie ook na 2025 nieuwe politiemensen nodig te hebben. 'In de toekomst zullen politiek en samenleving weer nieuwe taken en vaardigheden van de politie verlangen. Daarom is een meerjarig perspectief en een stabiele financiering noodzakelijk. Met de nieuwe minister gaan we in gesprek over hoe de politie ook op de lange termijn op sterkte blijft, in een steeds wisselende vervangings- en uitbreidingsvraag', besluit Huyzer.