GRONINGEN - Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland heeft een voormalige vastgoedondernemer uit Groningen bestraft wegens valsheid in geschifte met huurcontracten van door hem verhuurde woningen. De feiten vonden plaats in de jaren 2017 en 2018. Hem is een geldboete opgelegd van € 25.000. Aan de partner van de ondernemer, is eveneens een boete opgelegd van €10.000.


Naar aanleiding van diverse meldingen heeft de politie Noord-Nederland een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Uit dat onderzoek bleek dat er sprake was van valsheid in geschrifte door of onder verantwoordelijkheid van de ondernemer.

Huurtoeslag

Door huurders van een pand in Groningen is verklaard dat aan hen blanco huurcontracten werden afgegeven om deze vervolgens zelf te kunnen ondertekenen en aan de belastingdienst te kunnen overleggen om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Op grond van de eigenlijke huurovereenkomst bestond daar namelijk geen recht op, omdat het bedrag van de huur en de kosten het maximale bedrag van de grens voor huurtoeslag te boven ging. Het onderzoek heeft uitgewezen dat twee huurders in 2017 hiervan gebruik hebben gemaakt.

Verhuurdersheffing

Met betrekking tot een ander pand in Groningen zijn in 2018 valse contracten overgelegd aan de accountant van de ondernemer met het verzoek om een aanvraag te doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), om in aanmerking te kunnen komen voor een heffingsvermindering op grond van de Regeling Vermindering Verhuurdersheffing. Ook voor die regeling gold een maximale huurgrens die in de eigenlijke contracten werd overschreden. De valse overeenkomsten werden buiten medeweten van de huurders opgemaakt en voorzien van een valse handtekening, zo heeft het onderzoek duidelijk gemaakt.

BIBOB

Op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) heeft de gemeente Groningen informatie uit het strafrechtelijk onderzoek opgevraagd bij het openbaar ministerie. De gemeente kan op basis daarvan een vergunningaanvraag weigeren op grond van artikel 3 eerste lid onder b van de wet (het gevaar dat de vergunning mede gebruikt wordt voor het plegen van strafbare feiten) op advies van het Landelijk Bureau BIBOB (LBB).

Afdoening door OM

Het OM heeft ervoor gekozen de zaken zelf af te doen met een strafbeschikking. De redenen daarvoor zijn dat de geconstateerde feiten zich geruime tijd geleden hebben afgespeeld. Ook is de inschatting dat een rechter geen andere of hogere straf zou hebben opgelegd.

Door een persbericht als voorwaarde te stellen voor een afdoening buiten de rechter om, is tevens de openbaarheid van de afdoening voldoende gewaarborgd.