GRONINGEN - Onder het motto wie doun ’t zulf, kiest het college van B&W van Groningen voor zonneparken waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de lokale gemeenschap.

Het grootste deel legt de gemeente daarvoor zelf aan op eigen grond; in Meerstad-Noord en Westpoort. Daarnaast is beperkt plek voor kleine lokale initiatieven met minimaal 51% lokaal eigendom. Er komt geen ruimte voor nieuwe commerciële initiatieven.

Tegen energiearmoede

Wethouder Energietransitie Philip Broeksma: “De opbrengsten van de zonneparken op gemeentegrond vloeien terug naar de gemeente en gemeenschap en worden gebruikt om de energietransitie voor iedereen toegankelijk te maken en energiearmoede te voorkomen.” Met deze aanpak loopt Groningen voorop bij het voorkomen van energiearmoede.

Draagvlak

Het draagvlak voor zonnepanelen op daken is groot. Groningen wil de potentie van zonnepanelen op daken benutten en de groei van het aantal zonnepanelen op daken en boven parkeerterreinen samen met verschillende partijen versnellen.

Lokaal eigendom

Daarnaast legt de gemeente zelf enkele grote zonneparken aan en geeft verder alleen ruimte aan kleinere, lokale initiatieven met minimaal 51% lokaal eigendom. Betrokkenheid van de directe omgeving is daarbij van groot belang. Er worden hoge eisen gesteld aan landschap, ecologie en betrokkenheid van de omgeving. Er is geen ruimte voor nieuwe commerciële initiatieven.

Wildgroei

Uit de inspraak kwam de zorg naar voren van mogelijke wildgroei aan zonneparken, aantasting van het landschap, en commerciële partijen die geen lokale binding hebben. Philip Broeksma over het inspraakproces: “We hebben vroeg in het proces geconstateerd dat er meer tijd nodig was en meer andere gespreksmomenten. Het is goed dat we die tijd hebben genomen. Daardoor ligt er nu een stuk waarmee we rechtdoen aan zowel de noodzaak om ruimte te creëren voor duurzame energie als de noodzaak om ons landschap te beschermen.”