GRONINGEN - Burgemeester Schuiling meldt op maandag 26 april 2021 de zeventien gedecoreerden telefonisch dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagt hen te benoemen in een ridderorde. Hij zal de gedecoreerden bellen tussen 9.30 – 13.00 uur. Om 13.00 uur zal de speciale editie van de Staatscourant de namen van alle gedecoreerden tijdens Lintjesregen 2021 publiceren. Op vrijdag 30 april 2021 reikt burgemeester Schuiling de versierselen uit aan de gedecoreerden.


Zeven Groningers ontvangen de onderscheiding die hoort bij Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vier personen worden Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Vier personen zijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en twee personen tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Van de 17 decorandi zijn 5 vrouw en 12 man. De jongste decorandus is 48 jaar en de oudste is 73 jaar oud. Negen decorandi wonen in Groningen, 5 in Haren, 2 in Woltersum en 1 in Lellens.


De heer M. (Marcel) Bellinga (48) (Groningen)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Op 1 maart 1989 is de heer Bellinga lid geworden van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. Sinds 1990 is hij één van de redacteuren van het clubblad De Aftrap. In 1999 werd het blad door de zusterverenigingen uitgeroepen tot het beste clubblad van Nederland. Hiervoor kregen ze ‘De Gouden Pen’. In 2021 wordt de allerlaatste uitgave van De Aftrap gemaakt.
In 1994 werd de heer Bellinga secretaris van de vereniging, waar hij in die hoedanigheid een grote rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de vereniging.
Vanuit zijn functie als secretaris van de Scheidsrechtersvereniging Groningen eo onderhoudt de heer Bellinga het contact met het landelijk hoofdbestuur van Centrale Organisatie Voetbal Scheidsrechters (COVS). Als één van de langstzittende secretarissen is hij voor het hoofdbestuur een vraagbaak. Vanaf 1990 is de heer Bellinga actief voor de KNVB als scheidsrechter. Hij was een zeer verdienstelijk scheidsrechter op het allerhoogste niveau in de top van het amateur voetbal zaterdag. Tegenwoordig is hij als coach en begeleider van jonge, talentvolle scheidsrechters actief. Hij heeft de verschillende functies voor de KNVB met enorme inzet en gedrevenheid vervuld als vrijwilliger. Daarvoor is hij tweemaal onderscheiden door de KNVB met in 2006 de Zilveren en in 2011 met de Gouden scheidsrechtersspeld van de KNVB.
Vanaf 2018 is de heer Bellinga vrijwilliger communicatie bij Stichting Positief Coachen, die zich onder andere inzet om in de sportwereld het positief coachen via voorstellingen bespreekbaar te maken.


De heer J. (Jan) Bouwkamp (73) (Haren)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Bouwkamp is vanaf 1994 ouderling bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Haren. Hij onderscheidt zich daarin door de rust en wijsheid waarmee hij het pastoraat aan de leden van de gemeente verleent. Op voordracht van de kerkenraad is hij twee keer afgevaardigd naar een Generale Synode van de kerken. De heer Bouwkamp heeft met name ook hart voor de jongeren in de kerk, wat gezien zijn onderwijsachtergrond niet heel erg gek is.
De heer Bouwkamp heeft zich ook ingezet voor de GPV/ChristenUnie Haren. In de jaren ’90 was hij raadscommissielid en later werd hij bestuurslid, voorzitter en vanaf 2010 tot de herindeling in 2019 was hij lid van de steunfractie.
Sinds 2013 is de heer Bouwkamp lid van het bestuur van NoorderBasis. Dit is een scholenvereniging met 31 scholen voor primair onderwijs, een speciale school voor basis- en voortgezet onderwijs en een school voor speciaal onderwijs. Als lid van het bestuur zet hij zich specifiek in voor de onderwijskwaliteit en identiteit. De heer Bouwkamp is al lange tijd mantelzorger voor verschillende familieleden.

De heer H.W.A. (Erik) Dietzenbacher (62) (Groningen)
Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Dietzenbacher is hoogleraar Interindustry Economics aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de RUG en wetenschapper van grote, internationale allure. Hij is gespecialiseerd in de studie van economische relaties tussen economische sectoren, de zogenaamde input-outputanalyse. Hij doet met name onderzoek naar hoe wijzigingen in de economie economische uitkomsten beïnvloeden, bijvoorbeeld wat er gebeurt met de werkgelegenheid als in een bepaalde sector wordt geïnvesteerd. Deze onderzoeken vinden plaats op zowel lokaal als globaal niveau.
In zijn vakgebied heeft de heer Dietzenbacher meer dan negentig artikelen in internationale tijdschriften en negen boeken op zijn naam staan. Bovendien wordt er uit dit ongekend hoge aantal wetenschappelijke publicaties bovengemiddeld vaak geciteerd: veertig bijdragen van zijn hand zijn veertig keer of meer geciteerd. Een bijzonder hoog aantal in de wetenschap. Hiermee heeft hij Nederland op dit vakgebied internationaal op de kaart gezet.

De heer H. (Addie) Dost (62) (Woltersum)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf 2019 is de heer Dost voorzitter van Sportvereniging Woltersum (SVW). Hij is een betrouwbare voorzitter, die voeling met de achterban houdt en staat altijd open voor een gesprek. Dit is niet zijn eerste termijn in het bestuur. Vanaf ongeveer 1990 tot 1994 was hij algemeen bestuurslid. In die tijd liep het leden aantal behoorlijk terug.
De heer Dost ging persoonlijk in Woltersum en Overschild alle deuren bij langs om leden voor de club te werven, en met succes. Hij zet zich ook in als elftalleider, jeugdtrainer en scheidsrechter bij jeugdwedstrijden. In de periode 2018-2019 was hij voorzitter van de Jubileumcommissie, die de viering van het 100-jarig bestaan van de sportvereniging voorbereidde.
Van 2006 tot 2012 was de heer Dost bestuurslid van Vereniging voor Volksvermaken Woltersum. In die hoedanigheid was hij betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse kermis, cultureel vertier, braderieën, sinterklaasvieringen en kerstmarkten.
Van 1997 tot 2008 was hij penningmeester van Vereniging voor Dorpsbelangen Woltersum e.o. ‘Woltersum Wil Wel’ was een actie-initiatief in 2011-2012 om de Stichting Dorpshuis Woltersum van een faillissement te redden. De heer Dost was hiervan de initiatiefnemer en organisator. Veder is de heer Dost tafellid van de Dorpstafel. Dit is een overlegorgaan over dorpsvernieuwing in verband met de aardgaswinningsproblematiek.

Mevrouw D. (Didy) Geerts-Ellens (72) (Groningen)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf 2000 zet mevrouw Geerts-Ellens zich in als secretaris voor Dansgroep Schaokeldaansers, een dansgroep in Oosterhoogebrug, en de laatste jaren als secretaris/voorzitter. Ze is al 40 jaar lid van deze dansgroep.
Zij is de drijvende kracht c.q. het kloppende hart van deze vereniging. In 2016 is de toenmalige voorzitter er mee gestopt en heeft mevrouw Geerts-Ellens geruisloos naast secretaris ook de functie van voorzitter overgenomen.
Naast haar activiteiten voor Dansgroep Schaokeldaansers zet mevrouw zich ook in voor de Hartstichting. Zij is sinds 1985 collectante en al 15 jaar wijkhoofd van de wijken Ulgersmaborg en Oosterhoogebrug voor de collecte.
Vanaf 2013 is mevrouw Geerts-Ellens bestuurslid van Focusgroep Oosterhoogebrug/ Ulgersmaborg.
Naast bovengenoemde activiteiten zet zij zich ook in voor mensen in haar omgeving die hulp nodig zijn. Bijvoorbeeld voor een alleenstaande dame met A.L.S; een buurtgenote die bijna geen naaste familie had en voor een aantal naaste familieleden. Een oudere buurvrouw van mevrouw Geerts-Ellens begon te dementeren. Vanaf dat moment onderhoud zij contact met de huisarts en houdt zij toezicht op haar. Als iemand in de buurt om hulp vraagt, dan zegt zij nooit nee.

Mevrouw A. (Amina) Helmi (50) (Haren)
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Mevrouw Helmi is hoogleraar Dynamica, Structuur en Evolutie van de Melkweg bij het Kapteyn Instituut voor Sterrenkunde van de Faculteit Science and Engineering van de RUG. Sinds haar komst naar Groningen in 2003 heeft ze zich in hoog tempo ontwikkeld tot één van de meest succesvolle jonge astronomen van de wereld. Haar liefde voor de sterren leidde ertoe dat ze wereldwijd bekend is komen te staan als grondlegger en pionier van de Galactic Archaelogy, de studie van de oorsprong en evolutie van onze eigen Melkweg en de andere melkwegstelsels in het heelal.


Mevrouw M.E. (Margrite) Kalverboer (60) (Groningen)
Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Kalverboer is sinds 1990 verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, is onbezoldigd bijzonder hoogleraar ‘Kind, (Ortho)pedagogiek & Kinderrechten en Vreemdelingenrecht’ bij de afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen aan de RUG. In 2016 werd zij voor zes jaar benoemd tot Kinderombudsman van Nederland. Op zeer gedreven wijze en met een enorme inzet, visie en betrokkenheid geeft zij als voorvechter en belangenbehartiger van kinderen invulling aan haar werk, waarbij ze zich altijd laat leiden door het belang van kinderen, zoals deze zijn vastgelegd in het Internationaal Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties (IVRK).

De heer H. (Henk) Kooistra (64) (Lellens)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In 2006 is Stichting Present Groningen opgericht door de heer Kooistra. Hij zet zich al langer in voor kansarme medeburgers, die hij op zijn levensweg ontmoet. Zo kwam ook de oprichting van de Stichting Present op zijn weg. Deze stichting heeft tot doel een brug te slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden en het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
In september 2019 is de heer Kooistra afgetreden als voorzitter van de stichting en heeft hij plaats genomen in het Comité van Aanbeveling van de stichting, zodat hij nog steeds betrokken kan blijven bij de stichting.
Daarnaast zet de heer Kooistra zich in voor de Coöperatie Woldwijk. Hij is daar sinds jaar en dag één van de trekkers voor het zogeheten duurzaam agrarisch natuurbeheer. Hij is een boegbeeld voor de coöperatie, waar een gebied, oorspronkelijk bedoelt voor woningbouw, onder valt die door de toenmalige gemeente Ten Boer in 2016 overgedragen is aan de coöperatie om er een experimenteel woon/werk/leefgebied van te maken. Tot op de dag van vandaag vervuld hij de rol van voorzitter.
Verder is de heer Kooistra van 1976 tot 2019 actief voor de ChristenUnie geweest. Hij was betrokken bij de oprichting van de RPF in 1976 in de provincie Groningen. Na de fusie met de GPV, heeft hij diverse functies vervuld binnen de ChristenUnie. In 2009 heeft hij het initiatief genomen om de ChristenUnie in Ten Boer nieuw leven in te blazen. Aansluitend tot 2014 is hij voorzitter van het bestuur geweest van de kiesvereniging van Ten Boer. Van juni 2016 tot de herindeling met de gemeente Groningen op 1 januari 2019 is de heer Kooistra gemeenteraadslid geweest in Ten Boer.
En in de periode van 1987 tot 2010 heeft de heer Kooistra zich ook nog ingezet als lid van het schoolbestuur van de Christelijke school in Ten Post. In 1997 zijn de drie Christelijke scholen uit Ten Boer, Thesinge en Ten Post gefuseerd.

De heer M.J.J.E. (Maarten) Loonen (60) (Haren)
Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Loonen is universitair hoofddocent Arctische Ecologie bij de Faculteit der Letteren aan de RUG en manager van het Nederlands Poolstation op Spitsbergen.
Al meer dan veertig jaar doet hij als polaire ecoloog onderzoek van hoog niveau naar de ecologie en het gedrag van arctisch broedende brandganzen en heeft daarmee nationaal en internationaal hoog aanzien verworven als waardevolle poolonderzoeker met extreem veel kennis over dit zo gevoelige gebied. Van onschatbare waarde zijn de gedetailleerde lange-termijngegevens die hij met grote toewijding heeft verzameld onder ingewikkelde en vaak gevaarlijke omstandigheden in het noordpoolgebied. Daarnaast heeft hij een grenzeloos vermogen om zijn wetenschappelijke passie te delen met anderen, vooral niet-wetenschappers.

Mevrouw P.S. (Paulien) Medema-de Vlieger (60) (Groningen)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Medema-De Vlieger is vanaf september 1980 verpleegkundige in het UMCG. Vanaf de oprichting van het Mobiel Medisch Team (MMT) in 2000 in Groningen is zij onderdeel van dit team als ervaren spoedeisende hulp verpleegkundige.
Naast haar werk is mevrouw Medema-De Vlieger ook erg actief als vrijwilligster. Vanaf 1984 is zij vrijwilligster bij de Protestantse Wijkgemeente De Bron. Vanaf de start van de gemeente is zij een actieve vrijwilligster. Tot eind 2005 heeft zij zich ingezet voor de werkgroep pastoraat. Omdat haar werk voor het MMT veel tijd in beslag nam, heeft ze een stapje terug gedaan. Vanaf dat moment heeft zij onder andere een EHBO-stappenplan opgezet en ze heeft de coördinatie over de EHBO-vrijwilligers.
Vanaf 2012 is ze vrijwilligster bij Vereniging De Zonnebloem, afdeling Beijum/ Korreweg/Oosterpark en sinds 1 april 2017 is ze bestuurslid Bezoekwerk binnen het bestuur.
Voor Stichting Ambiance Noord Nederland (wensambulance) is mevrouw vanaf 2013 vrijwilligster. Zij begeleidt 2 à 3 keer per jaar wensen/activiteiten.
Verder is mevrouw Medema-De Vlieger in de periode van 1992 tot 2000 actief geweest als bestuurslid voor Stichting Peuterspeelzaalwerk te Groningen, voor de peuterspeelzaal in Beijum.
Naast haar drukke fulltime baan en al haar vrijwilligers werk is mevrouw mantelzorger voor haar moeder en schoonmoeder.

De heer R.P. (Rudolf) Oosterdijk (61) (Haren)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf augustus 1997 is de heer Oosterdijk predikant van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen. Naast zijn taakstelling als predikant heeft hij zich op meerdere gebieden ingezet voor maatschappelijke en culturele activiteiten. Hij heeft zich ingespannen voor de openstelling van de Dorps- of Nicolaikerk te Haren voor een breed publiek van dorpsgenoten en bezoekers vanuit binnen- en buitenland.
Tevens heeft de heer Oosterdijk bij de herinrichting van de Dorpskerk in 2014-2015 een initiërende en richtinggevende rol gespeeld bij het onderzoeken van de mogelijkheden en het tot stand komen van het terugbrengen van het interieur in de oorspronkelijke staat.
Ook is de heer Oosterdijk sinds juli 2018 predikant van de Protestantse Gemeente Kantens-Stitswerd-Rottum. Toen in 2006 er een onverwachte vacature voor predikant kwam, heeft de heer Oosterdijk diensten waargenomen, inclusief het bedienen van de sacramenten. Daardoor viel de gemeente alsmede de kerkenraad niet uiteen, maar bleef vertrouwen houden om uiteindelijk uit de impasse te komen. En in de periode van 2008 tot 2016 was hij consulent van de gemeente.
In 2007 nam de heer Oosterdijk het initiatief tot oprichting van een Bijzondere Leerstoel Protestantisme aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Dit initiatief volgde op de opheffing van de predikanten opleiding binnen de faculteit Godgeleerdheid aan de RUG in 2004. Hiermee was er geen kweekschool meer voor predikanten in opleiding in de Noordelijke regio. Tot op heden is hij voorzitter van de Stichting Bijzondere Leerstoel Protestantse Theologie en Cultuur aan de RUG.
Al ruim 15 jaar is de heer Oosterdijk lid van het 4 mei Comité Haren. Hij onderhoudt de contacten met de verschillende lagen in de Harener samenleving. Ook is een belangrijke rol voor hem weggelegd in de herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk. Na alle toespraken sluit de heer Oosterdijk de bijeenkomst met een korte overweging.
In 2000 heeft de heer Oosterdijk het Nicolai Ensemble te Haren opgericht. Dit is een kamerkoor dat vooral religieuze renaissance- en barokmuziek ten gehore brengt tijdens concerten. Als voorzitter en ook als zanger is hij ruim 20 jaar de spil van het koor.
De heer Oosterdijk is een van de initiatiefnemers, organisatoren en interviewers van het Koorgesprek. Gedurende drie wintermaanden, januari t/m maart, vindt dit gesprek eenmaal per maand plaats in het koor van de Dorpskerk.

De heer B. (Bert) Poolman (61) (Haren)
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

De heer Poolman is hoogleraar Biochemie en programmadirecteur van het Groningen Centre for Synthetic Biology bij de Faculty of Science and Engineering aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als een van de meest prominente wetenschappers van deze faculteit manifesteert hij zich als een uitmuntende en gepassioneerde onderzoeker op het gebied van zogenaamde membraaneiwitten. Deze transporteiwitten werken als kleine kanaaltjes die passief en actief op nanoschaal kleine moleculen door een membraan kunnen laten passeren. Internationaal staat hij bekend als creatieve pionier en behoort hij met zijn excellente en baanbrekende onderzoek tot de wereldtop in de synthetische biologie: een jong multidisciplinair onderzoeksgebied waar biologie, scheikunde en fysica samenkomen.


De heer B. (Bart) Prak (62) (Groningen)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Prak is de oprichter, voorzitter, aanjager en hoofdorganisator van het Holland Nordic Basketball Tournament (HNBT). Zonder hem zou er geen HNBT zijn. Dit internationale toptoernooi zorgt er elk jaar voor dat zeer getalenteerde basketballers naar Nederland komen en veel publiek op de been brengt in basketbalstad Groningen!
Naast de organisatie van het HNBT organiseert de heer Prak vanaf de jaren ’80 uitwisselingsreizen naar het buitenland. Dit was meer dan een sportkamp in het buitenland. Basketbal was de aanleiding, maar er waren vele benoemde en onbenoemde doelen te behalen anders dan basketbal. Alle reizen waren op uitwisselingsbasis. De sporters sliepen bij gastgezinnen om op deze manier te ervaren hoe het leven van de leeftijdsgenoten in dit land is, bijvoorbeeld bij een gezin achter het ijzeren gordijn. Omdat het om een uitwisselingsprogramma ging, kwamen er ook mensen naar Groningen. De afgelopen 30 jaar zijn er duizenden mensen naar Groningen gekomen om te gast te zijn bij de heer Prak en zijn spelers. Om in Groningen basketbal te spelen, maar ook om Groningen te bezoeken.

De heer J. (Jan) Roelfsema (72) (Woltersum)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Eén van die mensen die zich met hart en ziel inzet voor Woltersum is de heer Roelfsema. Hij is geen opvallende dorpsgenoot, maar wel één waar je blindelings op kunt vertrouwen. Als hij zich aan een activiteit verbindt, dan zet hij zich voor de volle 100% in.
Zo is hij vrijwilliger bij het dorpshuis ‘De Bongerd’ in Woltersum. Als een soort onbezoldigd conciërge neemt hij de technische installaties en verlichting onder zijn hoede. Ook is hij altijd bereid om mensen toegang te verlenen tot het dorpshuis en verleent hij hand en span diensten.
Vanaf de begin jaren ’80 is de heer Roelfsema toneelmeester van toneelvereniging ‘Old Egypte’. Ook is hij toneelmeester bij de eindmusical van groep 8 van OBS De Huifkar in Woltersum.
De heer Roelfsema was geen lid van Sportvereniging Woltersum, maar hij deed wel heel veel voor deze vereniging. Lijnen trekken op het veld en het klaarzetten van spullen die tijdens of na de trainingen of wedstrijden nodig waren. Ook was hij zeker
20 jaar medeverantwoordelijk voor het maken en verspreiden van het clubblad. Dat ging toen nog middels stencils.
De heer Roelfsema is een verenigingsmens. Van bijna alle verenigingen in het dorp Woltersum is hij lid en bezoekt hij nog altijd de algemene vergaderingen. Hij maakt van alle vergaderingen verslagen en houdt dit bij en verwijst in zijn dagboeken hiernaar. Daarmee is hij een soort ‘Geheugen van Woltersum’ geworden. En het zijn niet alleen de vergaderingen die hij vastlegt. Ook andere gebeurtenissen documenteert hij in schrift of in beeld met foto’s en video’s.

De heer H.D. Vos (Harrie) (68) (Groningen)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In de periode van 1977 tot 1987 was de heer Vos voorzitter van de Wijkbelangenvereniging West-Indische buurt. Het wijkwerk was zeer divers, psychisch vaak zwaar en de heer Vos was altijd van de partij. Hij was onder andere woordvoerder en belangenbehartiger voor de bewoners naar allerlei instanties en personen, eindredacteur van de wijkkrant, regelen van subsidies en op Sinterklaasavond ging hij verkleed als Sinterklaas met kleine cadeautjes op bezoek bij ouderen.
Vanaf 2004 tot 2013 is de heer Vos voorzitter van volleybalvereniging DIO/Bedum. Hij heeft altijd met veel inzet en enthousiasme leiding gegeven aan de volleybalvereniging met ongeveer 300 leden. Na zijn periode als voorzitter zet hij zich nog steeds in als vrijwilliger. Zo geeft hij volleybal trainingen en clinics aan kinderen van de basisscholen uit Bedum.
Vanaf 2012 is de heer Vos lid geworden van het Noord Nederlands Opera- en Operettekoor. Hij was en is een zeer gedreven en enthousiast koorlid. Hij meldde zich dan ook vrij snel aan voor een bestuursfunctie. Eerst als penningmeester en al vrij snel werd hij gekozen door de leden als voorzitter.
Verder heeft de heer Vos zich ingezet als lid van de ondernemingsraad van Noordhoff Uitgevers Groningen en als lid en voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad en Lid Special Negotiation Board van Wolters Kluwer Nederland. Hij was enorm betrokken bij de medewerkers en het bedrijf.
Vanaf 2019 is de heer Vos penningmeester van Kinderboerderij De Beestenborg in Groningen, wat hij fantastisch doet en vol overgave.

De heer J.B.(Jan Berend) Wezeman (62) (Groningen)
Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Wezeman is hoogleraar Handelsrecht en Ondernemingsrecht en decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en staat bekend als een ervaren, doortastende en aimabele bestuurder die altijd de verbinding zoekt. Naast zijn indrukwekkende staat van dienst als toonaangevende wetenschapper op het gebied van ondernemingsrecht werd hij voor een derde termijn benoemd als decaan: een uitzonderlijke prestatie binnen de RUG. Als wetenschapper, docent, bestuurder en mens geldt hij als een inspiratiebron voor velen.

Mevrouw M.J. (Matteke) Winkel (71) (Groningen)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Winkel was een van de eersten die zich aanmeldde voor het project Stolpersteine in de Schilderswijk. In deze wijk zijn tijdens de bezetting veel Joodse bewoners, verzetsstrijders en dwangarbeiders gedeporteerd en omgebracht of omgekomen. Voor hen worden Stolpersteine geplaatst.
Al snel na de start van de werkgroep op 16 mei 2013 is besloten om een Stichting op te richten. Mevrouw Winkel is voorzitter van het bestuur. Zij is eveneens voorzitter van de onderzoeksgroep. Tevens coördineert zij het zoeken naar mogelijke nabestaanden en is zij hier zelf heel actief en creatief bij betrokken. Het zorgvuldig opstellen en tijdig aanvragen van Stolpersteine heeft ertoe geleid dat de stichting gevraagd is om ook de organisatie van steenleggingen elders in de stad op zich te nemen. Mevrouw Winkel heeft vanaf de start van het project gewerkt aan een goed contact met het bestuur van de Joodse Gemeente.
In de tweede helft van 2020 en januari 2021 werkt mevrouw Winkel fulltime mee aan het boek ‘Sprekende Stenen. Stolpersteine in de Schilderswijk Groningen’, dat
29 april 2021 bij uitgeverij Van Gorcum in Assen zal verschijnen.
Van 1995 tot 2007 was mevrouw Winkel voorzitter van Platform Psychische Hulpverlening aan Doven (PPHD). Dit Platform is een samenwerkingsverband, dat in 1985 is opgericht door de Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK), met het doel om GGZ-voorzieningen toe te rusten met deskundigheid en communicatieve vaardigheden ten behoeve van de doelgroep: prelinguaal dove kinderen en volwassenen.
Van 2008 tot 2015 was mevrouw Winkel actief als vrijwilligster bij de Kinderherdenkingen in het UMCG.
Mevrouw Winkel was van 2009 tot 2013 lid van de Raad van Toezicht van de Gelderhorst, landelijk centrum voor oudere doven. Dit centrum biedt eveneens ondersteuning aan doven bij het zelfstandig wonen. Zij was tevens bestuurslid van de Stichting Handgebaar. Een stichting die projecten ondersteunt die het welzijn van doven willen vergroten op terreinen waar doven worden achtergesteld.
In 2010 was mevrouw Winkel, op verzoek van de Amsterdamse burgemeester Van der Laan, crisismanager van Het Hofnarretje, de kinderopvang waar zeer ernstig seksueel misbruik was geconstateerd.
Van 2013 tot 2016 was mevrouw Winkel lid van de werkgroep Gluren bij de Buren in de Schilderswijk Groningen en van 2014 tot 2017 bestuurslid van Centrum voor Oude Muziek en Dans.