VEENDAM - Er hebben 16 personen gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van de gemeente Veendam. Veendam heeft er in 2020 voor gekozen om als zelfstandige gemeente verder te gaan. Vervolgens is gestart met de kroonbenoemingsprocedure. Het profiel voor de nieuwe burgemeester is vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering op 8 maart 2021. Sollicitanten hadden drie weken de gelegenheid om te solliciteren.


Selectieprocedure van start
Nu start de selectieprocedure. De commissaris van de Koning maakt een selectie op basis van de binnengekomen brieven en cv's, vraagt inlichtingen op en voert gesprekken met kandidaten. Op basis daarvan bepaalt hij welke kandidaten naar zijn oordeel benoembaar zijn. De commissaris gaat vervolgens in gesprek met de vertrouwenscommissie uit de raad van Veendam over de lijst met kandidaten. De vertrouwenscommissie voert gesprekken met een selectie van kandidaten en komt met een verslag van bevindingen aan de raad. In dat verslag is de aanbeveling aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de te benoemen kandidaat opgenomen.

Waarnemer
Sinds het vertrek van burgemeester Ab Meijerman in 2013 wordt het burgemeestersambt in de gemeente Veendam waargenomen. Sipke Swierstra is op 1 november 2013 benoemd tot waarnemend burgemeester en blijft dat tot het moment waarop de nieuwe burgemeester door de Kroon is benoemd. De benoeming gaat naar verwachting in september 2021 in.